Dapharco công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ 2022 đã được soát xét và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế

Dapharco công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ 2022 đã được soát xét và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế. Vui lòng xem các file đính kèm:

1.Báo cáo soát xét bán niên.

2.Giải trình biến động LNST trên BCTC bán niên.

Ngày đăng: 15/08/2022