Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Điều lệ sửa đổi sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Điều lệ sửa đổi sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm

1. Nghị quyết HĐQT V/v Sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y Tế Đà Nẵng
2. Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng

Ngày đăng: 12/07/2019