Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên (07/03/2022) đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2020

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên (07/03/2022) đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2020. Vui lòng xem file đính kèm.

Ngày đăng: 03/03/2022