Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản