Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Vui lòng xem file đính kèm: To trinh Bao cao Bien ban kiem phieu DHDCD 2021  và Nghi quyet va Bien Ban DHDCD 2021

Ngày đăng: 29/06/2021