Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Điều lệ sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Điều lệ sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Vui lòng xem file chi tiết đính kèm: TB Điều lệ sửa đổi 2021, Điều lệ công ty 2021

Ngày đăng: 01/07/2021