Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2025. Vui lòng xem các file đính kèm

  1. Thông báo bầu Trưởng BKS.
  2. Biên bản họp BKS.
Ngày đăng: 27/12/2022