Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính Quý 1.2020 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với Báo cáo cùng kỳ năm trước

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính Quý 1.2020 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với Báo cáo cùng kỳ năm trước. Vui lòng xem chi tiêt trong file đính kèm:
     1. Báo cáo tài chính Quý 1.2020
     2. Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với Báo cáo cùng kỳ năm trước

Ngày đăng: 20/04/2020