Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Vui lòng xem các file đính kèm: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiều, Thay đổi thông tin số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Ngày đăng: 24/11/2021