Công ty Cổ phần Dược Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng Thông báo Thông tin V/v: Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Công ty Cổ phần Dược Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng Thông báo Thông tin V/v: Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Vui lòng xem file đính kèm.

Ngày đăng: 08/11/2021