Công ty Cổ phần Dược Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng Công bố Thông tin V/v: Thay đổi nhân sư của công ty về TT tiêm chủng

Công ty Cổ phần Dược Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng Công bố Thông tin V/v: Thay đổi nhân sư của công ty về TT tiêm chủng. Vui lòng xem các file đính kèm: Thông báo thay đổi nhân sự, QĐ bổ nhiệm cán bộ quản lý.

Ngày đăng: 05/11/2021