Công Ty Cổ Phần Dược Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng Công Bố Thông Tin V/v Nghị quyết thông qua việc bổ sung ngành nghế kinh doanh ( được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Công Ty Cổ Phần Dược Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng Công Bố Thông Tin V/v Nghị quyết thông qua việc bổ sung ngành nghế kinh doanh ( được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản). Vui lòng xem các file đính kèm:

Ngày đăng: 07/12/2021