Công ty Cổ phần Dược Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng Công bố thông tin đính chính Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Công ty Cổ phần Dược Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng Công bố thông tin đính chính Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Vui lòng xem file đính kèm:

Ngày đăng: 17/12/2021