Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về Ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức 2021 bằng cổ phiếu.

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về Ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức 2021 bằng cổ phiếu. Vui lòng xem file đính kèm.

Ngày đăng: 01/06/2022