Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.