Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu. Vui lòng xem file đính kèm.

Ngày đăng: 01/06/2022