Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Nghị Quyết, Biên bản họp và các tờ trình, báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Nghị Quyết, Biên bản họp và các tờ trình, báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Vui lòng xem các file đính kèm:

      1. Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ Thường niên năm 2022.
      2. Các tờ trình báo cáo tại ĐHCĐ Thường niên năm 2022.
Ngày đăng: 08/04/2022