Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Vui lòng xem file đính kèm.

Ngày đăng: 07/06/2022