Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Biên bản và nghị quyết đại hồi đồng cổ đông năm 2016 của công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng năm 2016

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016

Ngày đăng: 29/04/2016