Biên bản – Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019

Biên bản – Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019 Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco)
Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm:
1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
3. Thông tin thành viên Hội Đồng Quản Trị mới được bầu tại ĐHĐCĐ 2019:
     – Thành viên HĐQT Phạm Thu Hiền
     – Thành viên HĐQT Nguyễn Công Lâm
     – Thành viên HĐQT Đinh Thị Mộng Vân

Ngày đăng: 03/05/2019