Dapharco – Tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2019

Ngày 02/3/2019 Công ty cổ phần Dược – thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019 tại Khách sạn Khách sạn Công đoàn (02 – Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Hội nghị đã được nghe Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Thông qua báo cáo về thực hiện thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế của Công ty; những vấn đề có liên quan tới quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; trả lời các kiến nghị, đồng thời tiếp thu ý kiến của đại biểu về những vấn đề thuộc trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý Công ty đối với người lao động. Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn. Bầu Ban đối thoại Công ty. Hưởng ứng nội dung thi đua 2019 do Công đoàn Công ty phát động.

Hội nghị đã biểu dương và công bố Quyết định khen thưởng của cấp trên và của Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty, đối với các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong lao động sản xuất, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2018.

Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với quá trình phát triển của Công ty; năm thứ đầu tiên thực hiện nghị quyết Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Chúng ta cần phải tạo sự đột phá cả về chiều rộng và chiều sâu trong mọi hoạt động SXKD; tăng doanh thu, lợi nhuận; nâng cao chất lượng dịch vụ. Hội nghị kêu gọi toàn thể người lao động trong Công ty đồng sức, đồng lòng, phấn đấu vượt khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, thiết thực nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho Người lao động và vì sự phát triển bền vững của Công ty.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

Ngày đăng: 04/03/2019