DAPHARCO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Vừa qua, ngày 14/04/2023 Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 với sự tham dự của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban kiểm toán nội bộ và các cổ đông, đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội

Các thành viên Đoàn Chủ Tọa báo cáo tại đại hội

Ông Nguyễn Ngọc Hổ, thay mặt Ban tổ chức đại hội thực hiện thủ tục thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu Đại hội.

Bà Đinh Thị Mộng Vân – Thành viên HĐQT thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và các phương hướng hoạt động, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính, báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và các cổ đông trong năm 2023…

Ông Nguyễn Lương Tâm – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động năm 2022 và kế hoạch của Hội đồng quản trị năm 2023

Ông Hoàng Trung Dũng – Thành viên độc lập HĐQT báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động HĐQT năm 2022 

Bên cạnh đó, Chị Nguyễn Thị Yến – Trưởng Ban kiểm soát cũng đưa ra những báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

Ông Võ Ngọc Dương – Phó chủ tịch thường trực HĐQT trình bày tại Đại hội tài chính của Công ty trong năm 2022

Về các nội dung:

1. Báo cáo tài chính kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.
2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.
3. Phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.
4. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022.
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
6. Thù lao HĐQT, BKS 2023.
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
8. Tờ trình vv Miễn nhiệm TV HĐQT và điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
9. Tờ trình vv sửa đổi điều lệ và Quy chế hoạt động HĐQT.

Tại Đại hội, các cổ đông cũng đã đưa ra ý kiến đóng góp và thảo luận về phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian sắp tới.

Ông Nguyễn Lương Tâm – Chủ tịch HĐQT Điều hành thảo luận các vấn đề trình Đại hội

Ông Nguyễn Lương Tâm – Chủ tọa Đại Hội Đồng Cổ Đông đặc biệt nhấn mạnh đến 4 định hướng xây dựng Dapharco phát triển bền vững trong thời gian tới:
* Nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế công ty tại thị trường trong nước
* Xây dựng hệ thống sản phẩm mang giá trị và tinh hoa Châu Âu đến với người tiêu dùng
* Phát triển hệ thống bán hàng OTC trên toàn quốc.
* Tái cấu trúc mạnh mẽ bộ máy, đẩy mạnh năng suất làm việc để tăng tối đa hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhu cầu thị trường hiện tại, cũng như tiềm lực về hoạt động sản xuất kinh doanh của Dapharco, Đại hội đã tán thành mục tiêu doanh thu 1.188,67 tỷ đồng trong năm 2023. Để đạt được điều này, Công ty cần nỗ lực xây dựng hệ thống kinh doanh, phân phối nhanh chóng, hiện đại và chuyên nghiệp, khai thác đa dạng các sản phẩm phù hợp với kênh OTC, ETC cũng như cải tạo, nâng cấp các trang thiết bị cần thiết trong quá trình sản xuất, phát triển yếu tố con người để đem đến những giá trị phục vụ tốt nhất cho thị trường.

Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Công Lâm theo nội dung đơn xin từ nhiệm, tờ trình điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cùng.

Ông Nguyễn Trung thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Đại hội đã thống nhất thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ tán thành 100%

Trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo những thuận lợi khó khăn của năm 2023 và những năm tiếp theo, HĐQT và ban lãnh đạo công ty quyết tâm đưa Dapharco nên một tầm cao mới, khẳng định là công ty dược phẩm- Y tế số một Miền trung và TOP 10 nhà phân phối dược phẩm Việt Nam.

 

                                                                                                                                                                                                                                                  – Sao Mai –

Ngày đăng: 14/04/2023