DAPHARCO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 – DARPHARCO nâng tầm cao mới!

Sáng nay, ngày 08/04/2022 Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 với sự tham dự của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban kiểm toán nội bộ và các cổ đông, đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

 Các thành viên Đoàn Chủ Tọa báo cáo tại đại hội

Ông Nguyễn Ngọc Hổ, thay mặt Ban tổ chức đại hội thực hiện thủ tục thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu Đại hội.Ông Nguyễn Công Lâm  – Ủy viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và các phương hướng hoạt động, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính, báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và các cổ đông trong năm 2022…

Ông Nguyễn Công Lâm  – Ủy viên HĐQT, kiêmTổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động năm 2021 và kế hoạch của Hội đồng quản trị năm 2022

Bên cạnh đó, Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Thành viên Ban kiểm soát cũng đưa ra những báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Thành viên Ban Kiểm Soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Ông Nguyễn Hữu Công – Ủy viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày tại Đại hội tài chính của Công ty trong năm 2021

Về các nội dung:

   1. Báo cáo tài chính kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021
   2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021
   3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
   4. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021.
   5. Thù lao HĐQT 2022.
   6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
   7. Tờ trình về Phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.
   8. Tờ trình về quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2022-2025.
   9. Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2025 (1 tờ trình, đã có danh sách ứng cử và để cử).
   10. Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS nhiệm kỳ 2022-2025 (1 tờ trình, đã có danh sách ứng cử và để cử).

 

Tại Đại hội, các cổ đông cũng đã đưa ra ý kiến đóng góp và thảo luận về phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian sắp tới.

 

Ông Đỗ Thành Trung – Chủ tịch HĐQT Điều hành thảo luận các vấn đề trình Đại hội

Ông Đỗ Thành Trung –  Chủ tọa Đại Hội Cổ Đông đặc biệt nhấn mạnh đến 5 trụ cột phát triển bền vững của Dapharco trong thời gian tới:  

   1. Giá trị: Mang lại giá trị cho cộng đồng, nhân viên và cổ đông
   2. Sản phẩm: Là cơ sở tồn tại của doanh nghiệp
   3. Con người: Là tài sản doanh nghiệp
   4. Nền tảng hạ tầng: Là nền móng doanh nghiệp
   5. Quy trình: Là kim chỉ nam trong hoạt động

Ông Đỗ Thành Trung và ông Nguyễn Công Lâm giải đáp các vấn đề của cổ đông đặt ra

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhu cầu thị trường hiện tại, cũng như tiềm lực về hoạt động sản xuất kinh doanh của Dapharco, Đại hội đã tán thành mục tiêu doanh thu 1.647 tỷ đồng trong năm 2022. Để đạt được điều này, Công ty cần nỗ lực xây dựng hệ thống kinh doanh, phân phối nhanh chóng, hiện đại và chuyên nghiệp, khai thác đa dạng các sản phẩm phù hợp với kênh OTC, ETC cũng như cải tạo, nâng cấp các trang thiết bị cần thiết trong quá trình sản xuất, phát triển yếu tố con người để đem đến những giá trị phục vụ tốt nhất cho thị trường.


Đại hội đã bầu chọn bổ sung thêm một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2025 là ông  Hoàng Trung Dũng với tỷ lệ thông qua 100% sau khi nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Tống Viết Phải .

Đồng thời đại hội cũng đã bầu chọn được 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2025 là ông Nguyễn Lương Tâm với tỷ lệ thông qua 100% sau khi nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên  Ban kiểm soát của bà Trần Thị Phương .

Ông Nguyễn Trung thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Ông Nguyễn Công Lâm thay mặt Chủ tọa đoàn điều hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Đại hội đã thống nhất thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo những thuận lợi khó khăn của năm 2022 và những năm tiếp theo, HĐQT và ban lãnh đạo công ty quyết tâm đưa Dapharco nên một tầm cao mới, khẳng định là công ty dược phẩm- Y tế số một Miền trung và TOP 10 nhà phân phối dược phẩm Việt Nam.

 

                                                         -Sao Mai-                                     

Ngày đăng: 08/04/2022