Thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

Thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản. Vui lòng xem file đính kèm.

Ngày đăng: 24/11/2022