Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Vui lòng xem file đính kèm.

Ngày đăng: 24/11/2022