Điều lệ công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 ngày 14/08/2014(15/08/2014)

Điều lệ công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 nagfy 14/08/2014 sửa đổi điều 5 của điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 ngày 24/05/2014 như sau: Vốn điều lệ công ty là 50.400.000.000 VNĐ (năm mươi tỉ, bốn trăm triệu đồng). Tổng vốn điều lệ của công ty chia thành 5.040.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

Căn cứ Điểm 12.2 Điều 12 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng ngày 24/05/2014; căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; căn cứ Nghị quyết HĐQT ngày 14/08/2014, Công ty CP Dược – Thiết bị y tế sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

Vốn điều lệ của công ty là 50.400.000.000 VNĐ (Năm mươi tỉ bốn trăm triệu đồng).

Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 5.040.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

Toàn văn điều lệ Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 ngày 14/08/2014 vui lòng xem chi tiết tại đây: DIEULE_DAPHARCO_SUA_DOI_LAN_4_14082014

Ngày đăng: 15/08/2014