Điều lệ công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 ngày 25/04/2014

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty được xây dựng thành 21 chương và 52 điều. Vui lòng xem chi tiết “Điều lệ công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng” tại đây.

Ngày đăng: 22/05/2014