Dapharco công bố Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông và tài liệu đi kèm về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Dapharco công bố Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông và tài liệu đi kèm về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

1. NQ DHDCD Dapharco bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

2. BB kiểm phiếu lấy ý kiến bầu bổ sung Thành viên HĐQT

3. Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Ngày đăng: 13/02/2023