Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ Đông
Đọc thêm
Dapharco công bố tài liệu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Dapharco công bố tài liệu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

1. Thông báo về tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 3. HĐQT Tờ Trình Miễn nhiệm ông Võ Ngọc Dương 4. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ  
Đọc thêm
Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản

Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản

Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản
Đọc thêm
Nghị quyết HĐQT Dapharco v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết HĐQT Dapharco v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết HĐQT Dapharco v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Đọc thêm
Nghị quyết – Biên Bản – Các tờ trình, báo cáo và Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Dapharco

Nghị quyết – Biên Bản – Các tờ trình, báo cáo và Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Dapharco

Nghị quyết và Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Tờ trình, Báo cáo va Biên Bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Đọc thêm
Quyết định của HĐQT Dapharco về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Quyết định của HĐQT Dapharco về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Quyết định của HĐQT Dapharco về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng