Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  Tài Liệu họp tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023(Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm): 1. Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 2. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 03.2023 3. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ 4. Báo cáo Hội...
Đọc thêm
Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tải thông báo: Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày...
Đọc thêm
Thông báo của Dapharco gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Thông báo của Dapharco gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Thông báo của Dapharco gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023
Đọc thêm
Nghị quyết của HĐQT Dapharco về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Nghị quyết của HĐQT Dapharco về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Nghị quyết của HĐQT Dapharco về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023
Đọc thêm
Dapharco công bố Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông và tài liệu đi kèm về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Dapharco công bố Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông và tài liệu đi kèm về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Dapharco công bố Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông và tài liệu đi kèm về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
Đọc thêm
Nghị Quyết, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu đính kèm của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng sau khi lấy ý kiến bằng văn bản.

Nghị Quyết, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu đính kèm của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng sau khi lấy ý kiến bằng văn bản.

Nghị Quyết, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu đính kèm của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng sau khi lấy ý kiến bằng văn bản. Vui lòng xem các file đính kèm: Quy chế bầu cử...
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng