Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng đính chính Thông báo tiếp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hữu Công.

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng đính chính Thông báo tiếp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hữu Công. Vui lòng xem các file đính kèm:

  1. Đơn từ nhiệm TV HĐQT của Ông Nguyễn Hữu Công.
  2. TB tiếp nhận đơn từ nhiệm TV HĐQT của Ông Nguyễn Hữu Công.
  3. Đính chính thông báo tiếp nhận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Hữu Công.
Ngày đăng: 28/11/2022