Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (DAPHARCO) mã chứng khoán: DDN

TÀI LIỆU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
1. Chương trinh nghị sự
2. Phiếu biểu quyết
3. Quy chế làm việc
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tóm tắt
5. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2017 – Kế hoạch 2018
6. Tờ trình Hội đồng quản trị năm 2018
7. Báo cáo Ban Kiểm Soát 2018
8. Tờ trình bổ sung điều lệ 2018
9. Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị 2018
10. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu năm 2018
11. Phương án phát hành cổ phiếu 2018
12. Dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018
13. Giấy ủy quyền
14. Phụ lục sửa đổi diều lệ
15. Dự thảo quy chế quản trị sửa đổi 2018
* Tất cả tài liệu đại hội download: tại đây

Ngày đăng: 14/04/2018