Thông báo V/v Tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Đặng Văn Nam

Thông báo về việc Tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Văn Nam kể từ ngày 19/04/2019

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thông báo V/v Tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Văn Nam

Ngày đăng: 19/04/2019