Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhân danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhân danh sách người sở hữu chứng khoán của trung tâm lưu ký chứng khoán.

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Ngày đăng: 21/03/2017