Thông báo V/v Tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Trần Nhân Triết

Thông báo V/v Tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Trần Nhân Triết ngày 24/04/2019

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thông báo V/v Tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Trần Nhân Triết

Ngày đăng: 24/04/2019