Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Biên bản và nghị quyết đại hồi đồng cổ đông năm 2016 của công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng năm 2016 Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016
Đọc thêm
Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Thư mời và tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2016 công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng Tài liệu tại đại hội đồng cổ đông năm 2016 bao gồm: Qui chế làm việc Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 Báo...
Đọc thêm
Bổ nhiệm ủy viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Anh Xuân

Bổ nhiệm ủy viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Anh Xuân

Nghị quyết của Ban kiểm soát công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 về việc bổ nhiệm chức ủy viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Anh Xuân kể từ ngày 24/03/2016 Vui lòng xem chi tiết trong file...
Đọc thêm
Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Thành Trung

Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Thành Trung

Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng về việc bổ nhiệm chức thành viên hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Thành Trung kể từ ngày 23/03/2016 Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Bổ...
Đọc thêm
Miễn nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đinh Minh Tuấn

Miễn nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đinh Minh Tuấn

Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng về việc miễn nhiệm chức thành viên hội đồng quản trị đối với ông Đinh Minh Tuấn kể từ ngày 23/03/2016 Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm:...
Đọc thêm
Quyết định thôi và bổ nhiệm chức vụ giám đốc chi nhánh Dapharco tại TP. Hồ Chí Minh

Quyết định thôi và bổ nhiệm chức vụ giám đốc chi nhánh Dapharco tại TP. Hồ Chí Minh

Quyết định thôi kiêm giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Trần Nhân Triết và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Dược – Thiết...
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng