NQ HĐQT V/v Đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

NQ HĐQT V/v Đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

Nghị quyết hội đồng quản trị Về việc Đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 Sơ yếu lý lịch của các nhân sự được đề cử như sau: I. Hội đồng quản trị: 1. Ds CK1. Tống Viết Phải – Phó...
Đọc thêm
Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015

Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015

Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015 công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng. – Các tài liệu tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bao gồm: 1. Chương trình nghị sự 2. Tờ trình hội...
Đọc thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Đọc thêm
Thông báo V/v ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019

Thông báo V/v ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019

Thông báo V/v ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019 Vui lòng xem thông báo trong file đính kèm: Thông báo V/v ứng cử, đề cử HHĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019 Các biểu mẫu kèm theo: Đơn ứng cử...
Đọc thêm
Báo cáo tài chính đã được kiểm tóan đến ngày 31/12/2014

Báo cáo tài chính đã được kiểm tóan đến ngày 31/12/2014

Báo cáo tài chính đã được kiểm tóan đến ngày 31/12/2014 của công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đến ngày 31/12/2014
Đọc thêm
Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung Công ty Dapharco (MCK:DDN)

Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung Công ty Dapharco (MCK:DDN)

Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký bổ sung của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng mã chứng khoán DDN là ngày 13 tháng 10 năm 2014 Vui lòng xem chi tiết tại đây: Thong_bao_Ngay_giao_dich_co_phieu_bo_sung
Đọc thêm