Nghị quyết HĐQT Dapharco v/v phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/giao dịch với Người có liên quan

Nghị quyết HĐQT Dapharco v/v phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/giao dịch với Người có liên quan

Nghị quyết HĐQT Dapharco v/v phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/giao dịch với Người có liên quan
Đọc thêm
Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản

Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản

Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản
Đọc thêm
Nghị quyết HĐQT Dapharco v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết HĐQT Dapharco v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết HĐQT Dapharco v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Đọc thêm
Quyết định của HĐQT Dapharco v/v thay đổi nhân sự phụ trách Ban điều hành

Quyết định của HĐQT Dapharco v/v thay đổi nhân sự phụ trách Ban điều hành

Quyết định của HĐQT Dapharco v/v thay đổi nhân sự phụ trách Ban điều hành
Đọc thêm
Thông báo tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và phó chủ tịch thường trực HĐQT phụ trách điều hành của ông Võ Ngọc Dương

Thông báo tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và phó chủ tịch thường trực HĐQT phụ trách điều hành của ông Võ Ngọc Dương

Thông báo tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và phó chủ tịch thường trực HĐQT phụ trách điều hành của ông Võ Ngọc Dương
Đọc thêm
Dapharco công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023

Dapharco công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023

Dapharco công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng