Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ.
Đọc thêm
Thông báo của Dapharco về việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

Thông báo của Dapharco về việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

Thông báo của Dapharco về việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt
Đọc thêm
Quyết định của HĐQT Dapharco về việc điều chỉnh sơ đồ tổ chức.

Quyết định của HĐQT Dapharco về việc điều chỉnh sơ đồ tổ chức.

Quyết định của HĐQT Dapharco về việc điều chỉnh sơ đồ tổ chức.
Đọc thêm
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt
Đọc thêm
Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng