Công ty Cổ phần Dược Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng Công bố Thông tin V/v: Thay đổi nhân sư của công ty về TT tiêm chủng

Công ty Cổ phần Dược Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng Công bố Thông tin V/v: Thay đổi nhân sư của công ty về TT tiêm chủng

Công ty Cổ phần Dược Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng Công bố Thông tin V/v: Thay đổi nhân sư của công ty về TT tiêm chủng. Vui lòng xem các file đính kèm: Thông báo thay đổi nhân sự, QĐ bổ nhiệm cán bộ quản lý.
Đọc thêm
Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng Thông báo nghị quyết V/v Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng Thông báo nghị quyết V/v Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng Thông báo nghị quyết V/v Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Vui lòng xem...
Đọc thêm
Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng Thông báo V/v: quyết định ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng Thông báo V/v: quyết định ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng Thông báo V/v: quyết định ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Vui long xem file đính...
Đọc thêm
Công ty Cổ phần Dược Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng Công bố Thông tin V/v: Sở hữu nước ngoài tối đa

Công ty Cổ phần Dược Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng Công bố Thông tin V/v: Sở hữu nước ngoài tối đa

Công ty Cổ phần Dược Thiết Bị Y Tế Đà Nẵng Công bố Thông tin V/v: Sở hữu nước ngoài tối đa. Vui lòng xem file đính kèm.
Đọc thêm
Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố V/v: quyết định ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố V/v: quyết định ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố V/v: quyết định ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Vui lòng xem file đính...
Đọc thêm
Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng Thông báo V/v Ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng Thông báo V/v Ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng Thông báo V/v Ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Vui lòng xem file đính kèm.
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng