Thông báo tiếp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hữu Công.

Thông báo tiếp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hữu Công.

Thông báo tiếp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hữu Công. Vui lòng xem các file đính kèm: Thông báo tiếp nhận đơn từ nhiệm chức vụ TV HĐQT của Ông Nguyễn Hữu Công. Đơn từ nhiệm chức vụ TVHĐQT...
Đọc thêm
Thông báo tiếp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Lương Tâm.

Thông báo tiếp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Lương Tâm.

Thông báo tiếp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Lương Tâm. Vui lòng xem các file đính kèm: Thông báo tiếp nhận đơn từ nhiệm TV BKS của Ông Nguyễn Lương Tâm. Đơn từ nhiệm TV BKS của Ổng Nguyễn Lương...
Đọc thêm
Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý 3/2022 và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN 9 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước.

Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý 3/2022 và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN 9 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước.

Công ty CP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý 3/2022 và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN 9 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước. Vui lòng xem các file đính kèm: 1.Báo cáo...
Đọc thêm
Dapharco công bố Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2021

Dapharco công bố Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2021

Dapharco công bố Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2021. Vui lòng xem file đính kèm.
Đọc thêm
Dapharco công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ 2022 đã được soát xét và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế

Dapharco công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ 2022 đã được soát xét và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế

Dapharco công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ 2022 đã được soát xét và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế. Vui lòng xem các file đính kèm: 1.Báo cáo soát xét bán niên. 2.Giải trình biến động LNST trên BCTC bán niên.
Đọc thêm
Công ty CP Dược – TBYT Đà nẵng công bố giấy đăng ký ngày giao dịch của cổ phiếu được thay đổi đăng ký giao dịch.

Công ty CP Dược – TBYT Đà nẵng công bố giấy đăng ký ngày giao dịch của cổ phiếu được thay đổi đăng ký giao dịch.

Công ty CP Dược – TBYT Đà nẵng công bố giấy đăng ký ngày giao dịch của cổ phiếu được thay đổi đăng ký giao dịch. Vui lòng xem file đính kèm.
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng