Danh sách cổ đông lớn của Dapharco

Danh sách cổ đông lớn của Dapharco

Danh sách cổ đông lớn của Dapharco
Đọc thêm
Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2023 của Dapharco

Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2023 của Dapharco

DDN Báo cáo tình hình quản trị Công Ty 6 tháng đầu năm 2023 của Dapharco
Đọc thêm
Nghị quyết HĐQT Dapharco về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Nghị quyết HĐQT Dapharco về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Nghị quyết HĐQT Dapharco về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
Đọc thêm
Dapharco công bố Báo cáo tài chính quý 2/2023 và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN so với cùng kỳ năm 2022.

Dapharco công bố Báo cáo tài chính quý 2/2023 và Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN so với cùng kỳ năm 2022.

Báo cáo tài chính quý 2/2023 DDN Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN quý 2.2023  
Đọc thêm
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn của Dapharco quý 2/2023.

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn của Dapharco quý 2/2023.

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn của Dapharco quý 2/2023.
Đọc thêm
Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ.
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng