Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm:  Báo cáo thường niên năm 2017
Đọc thêm
Báo cáo thường niên năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng
Đọc thêm
Báo cáo thường niên năm 2015

Báo cáo thường niên năm 2015

Báo cáo thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Báo cáo thường niên năm 2015
Đọc thêm
Báo cáo thường niên năm 2014

Báo cáo thường niên năm 2014

Báo cáo thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Báo cáo thường niên năm 2014
Đọc thêm
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012 Vui lòng xem chi tiết tại đây: Bao cao TH Quan tri 2012
Đọc thêm
Điều lệ công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 ngày 25/04/2014

Điều lệ công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 ngày 25/04/2014

Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty được xây dựng thành 21 chương và 52 điều.
Đọc thêm