Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua giao dịch bên liên quan

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua giao dịch bên liên quan

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua giao dịch bên liên quan. Vui lòng nhấp vào để xem file chi tiết đính kèm
Đọc thêm
Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết của HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết của HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết của HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. Vui lòng xem file chi tiết đính kèm: TB Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính 2021, NQ HĐQT...
Đọc thêm
Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết của HĐQT v/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi Người đại diện pháp luật từ 01/08/2021

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết của HĐQT v/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi Người đại diện pháp luật từ 01/08/2021

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết của HĐQT v/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi Người đại diện pháp luật từ 01/08/2021. Vui lòng xem file chi tiết đính kèm: Nghị quyết Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc 2021, TB Bổ nhiệm...
Đọc thêm
Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Điều lệ sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Điều lệ sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Điều lệ sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Vui lòng xem file chi tiết đính kèm: TB Điều lệ sửa đổi 2021, Điều lệ công ty 2021
Đọc thêm
Biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng v/v bầu Trưởng Ban

Biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng v/v bầu Trưởng Ban

Biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng v/v bầu Trưởng Ban. Vui lòng xem file chi tiết đính kèm: V/v Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát
Đọc thêm
Ban kiểm soát Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Quy chế hoạt động

Ban kiểm soát Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Quy chế hoạt động

Ban kiểm soát Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Quy chế hoạt động. Vui lòng xem file đính  kèm: Quy chế hoạt động
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng