Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (DDN – Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng) với số lượng chào bán 3.780.000 cổ phiếu. 1. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng 2.Bản cáo bạch Công ty...
Đọc thêm
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Biên bản và nghị quyết đại hồi đồng cổ đông năm 2016 của công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng năm 2016 Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016
Đọc thêm
Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Thư mời và tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2016 công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng Tài liệu tại đại hội đồng cổ đông năm 2016 bao gồm: Qui chế làm việc Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 Báo...
Đọc thêm
Bổ nhiệm ủy viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Anh Xuân

Bổ nhiệm ủy viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Anh Xuân

Nghị quyết của Ban kiểm soát công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 về việc bổ nhiệm chức ủy viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Anh Xuân kể từ ngày 24/03/2016 Vui lòng xem chi tiết trong file...
Đọc thêm
Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Thành Trung

Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Thành Trung

Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng về việc bổ nhiệm chức thành viên hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Thành Trung kể từ ngày 23/03/2016 Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Bổ...
Đọc thêm
Miễn nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đinh Minh Tuấn

Miễn nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đinh Minh Tuấn

Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng về việc miễn nhiệm chức thành viên hội đồng quản trị đối với ông Đinh Minh Tuấn kể từ ngày 23/03/2016 Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm:...
Đọc thêm