Điều lệ công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng ngày 26/04/2018

Điều lệ công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng ngày 26/04/2018

Điều lệ công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng đã được đại hội cổ đông thông qua tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Điều lệ Công ty cổ phần Dược...
Đọc thêm
Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng đã được đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Vui lòng xem chi tiết trong...
Đọc thêm
TT lưu ký chứng khoán thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở chứng khoán

TT lưu ký chứng khoán thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở chứng khoán

Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở chứng khoán của mã chứng khoán DDN là ngày 05/04/2018 để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Vui lòng xem chi tiết trong...
Đọc thêm
Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (DAPHARCO) mã chứng khoán: DDN TÀI LIỆU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 1. Chương trinh nghị sự 2. Phiếu...
Đọc thêm
Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
Đọc thêm
NQHĐQT V/v lập danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

NQHĐQT V/v lập danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Vui lòng xem chi tiết trong file đình kèm: NQHĐQT V/v Lập danh sách cổ đông và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường...
Đọc thêm