Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Đọc thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu DDN của công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Vui lòng xem chi tiết trong file đính...
Đọc thêm
Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà nẵng năm. Vui lòng xem chị tiết trong file đính kèm: 1. Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 2. Nghị quyết đại...
Đọc thêm
Điều lệ công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng ngày 26/04/2018

Điều lệ công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng ngày 26/04/2018

Điều lệ công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng đã được đại hội cổ đông thông qua tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Điều lệ Công ty cổ phần Dược...
Đọc thêm
Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng đã được đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Vui lòng xem chi tiết trong...
Đọc thêm
TT lưu ký chứng khoán thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở chứng khoán

TT lưu ký chứng khoán thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở chứng khoán

Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở chứng khoán của mã chứng khoán DDN là ngày 05/04/2018 để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Vui lòng xem chi tiết trong...
Đọc thêm