Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
Đọc thêm
NQHĐQT V/v lập danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

NQHĐQT V/v lập danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Vui lòng xem chi tiết trong file đình kèm: NQHĐQT V/v Lập danh sách cổ đông và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường...
Đọc thêm
Thông báo V/v thay đổi mẫu con dấu

Thông báo V/v thay đổi mẫu con dấu

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu của công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Vui lòng xem chi tiết trên file đính kèm: Thông báo V/v thay đổi mẫu dấu
Đọc thêm
Hợp đồng kiểm toán số 1217175/AISC-TC-ĐN kiểm toán BCTC của Dapharco năm 2017

Hợp đồng kiểm toán số 1217175/AISC-TC-ĐN kiểm toán BCTC của Dapharco năm 2017

Hợp đồng kiểm toán số 1217175/ASIC-TC-ĐN ngày 28 tháng 12 năm 2017 về việc kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Hợp đồng kiểm toán...
Đọc thêm
Kết quả giao dịch cổ phiếu người liên quan Nguyễn Hữu Danh của cổ đông nội bộ Nguyễn Hữu Công

Kết quả giao dịch cổ phiếu người liên quan Nguyễn Hữu Danh của cổ đông nội bộ Nguyễn Hữu Công

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người liên quan Nguyễn Hữu Danh của cổ đông nội bộ Nguyễn Hữu Công – Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Báo cáo kết quả giao dịch...
Đọc thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan Nguyễn Hữu Danh của cổ đông nội bộ Nguyễn Hữu Công

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan Nguyễn Hữu Danh của cổ đông nội bộ Nguyễn Hữu Công

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan Nguyễn Hữu Danh của cổ đông nội bộ Nguyễn Hữu Công – Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thông báo giao dịch cổ phiếu
Đọc thêm