Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Nghị Quyết, Biên bản họp và các tờ trình, báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Nghị Quyết, Biên bản họp và các tờ trình, báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Nghị Quyết, Biên bản họp và các tờ trình, báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Vui lòng xem các file đính kèm: Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ Thường...
Đọc thêm
Thư mời và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Thư mời và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

  Tài Liệu họp tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022(Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm): Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Mẫu Giấy đăng ký ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên...
Đọc thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (10/03/2022) để chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (10/03/2022) để chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (10/03/2022) để chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Vui lòng xem file đính kèm.
Đọc thêm
Thông báo của Dapharco gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông báo của Dapharco gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông báo của Dapharco gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Vui lòng xem file đính kèm.
Đọc thêm
Nghị quyết của HĐQT Dapharco về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết của HĐQT Dapharco về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết của HĐQT Dapharco về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Vui lòng xem các file đính kèm: Nghị quyết V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Công bố NQ HĐQT V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng