Nghị quyết của HĐQT Dapharco về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Nghị quyết của HĐQT Dapharco về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Nghị quyết của HĐQT Dapharco về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023
Đọc thêm
Dapharco công bố Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông và tài liệu đi kèm về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Dapharco công bố Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông và tài liệu đi kèm về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Dapharco công bố Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông và tài liệu đi kèm về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
Đọc thêm
Nghị Quyết, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu đính kèm của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng sau khi lấy ý kiến bằng văn bản.

Nghị Quyết, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu đính kèm của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng sau khi lấy ý kiến bằng văn bản.

Nghị Quyết, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu đính kèm của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng sau khi lấy ý kiến bằng văn bản. Vui lòng xem các file đính kèm: Quy chế bầu cử...
Đọc thêm
Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Vui lòng xem các file đính kèm: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Tờ trình các vấn đề lấy ý kiến cổ...
Đọc thêm
Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản. Vui lòng xem file đính kèm.
Đọc thêm
DAPHARCO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 – DARPHARCO nâng tầm cao mới!

DAPHARCO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 – DARPHARCO nâng tầm cao mới!

Sáng nay, ngày 08/04/2022 Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 với sự tham dự của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban kiểm toán...
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng