Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản

Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản

Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản
Đọc thêm
Nghị quyết HĐQT Dapharco v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết HĐQT Dapharco v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết HĐQT Dapharco v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Đọc thêm
Nghị quyết – Biên Bản – Các tờ trình, báo cáo và Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Dapharco

Nghị quyết – Biên Bản – Các tờ trình, báo cáo và Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Dapharco

Nghị quyết và Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Tờ trình, Báo cáo va Biên Bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Đọc thêm
Quyết định của HĐQT Dapharco về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Quyết định của HĐQT Dapharco về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Quyết định của HĐQT Dapharco về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty
Đọc thêm
DAPHARCO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

DAPHARCO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Vừa qua, ngày 14/04/2023 Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 với sự tham dự của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban kiểm toán...
Đọc thêm
Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  Tài Liệu họp tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023(Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm): 1. Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 2. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 03.2023 3, Quy che lam viec ĐHĐCĐ 4, Bao cao HDQT 5,...
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng