Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố thông tin đính chính bổ sung Nghị Quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021: Bổ sung thông tin về số lượng và tỷ lệ Cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ và Cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết theo Quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020.

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố thông tin đính chính bổ sung Nghị Quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021: Bổ sung thông tin về số lượng và tỷ lệ Cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ và Cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết theo Quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020.Vui lòng xem các file đính kèm: TBCty vv đính chính biên bản và Nghị quyết DHCD 2021, Nghị quyết DHDCD 2021(đính chính), Biên bản DHDCD 2021(đính chính), Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 1, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 2

 

Ngày đăng: 10/09/2021