Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm: NQHDQT To chuc hop Dai hoi co dong 2021

Ngày đăng: 07/05/2021