Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm: Bao_cao_tai_chinh_da_duoc_kiem_toan_den_31-12-2014
Đọc thêm
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đến 31-12-2013

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đến 31-12-2013

 Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm: Bao-cao-tai-chinh-da-duoc-kiem-toan-cong-ty-Dapharco-2013
Đọc thêm
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đến 31-12-2012

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đến 31-12-2012

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm: BCTC2012
Đọc thêm
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đến 31-12-2011

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đến 31-12-2011

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm: BCTC2011
Đọc thêm