Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

 Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
Đọc thêm
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
Đọc thêm
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm: BCTC_MAU
Đọc thêm
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm: Bao_cao_tai_chinh_da_duoc_kiem_toan_den_31-12-2014
Đọc thêm
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đến 31-12-2013

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đến 31-12-2013

 Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm: Bao-cao-tai-chinh-da-duoc-kiem-toan-cong-ty-Dapharco-2013
Đọc thêm
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đến 31-12-2012

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đến 31-12-2012

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm: BCTC2012
Đọc thêm